Pesten op het werk

Pesten op het werk.

Pesten op het werk is een groeiend probleem. Door de economische crisis zijn mensen onzekerder over hun baan. Uit onderzoek blijkt dat de kans op pesterijen van collega’s dan toeneemt.
Volgens de meest recente cijfers geeft 7% van de vrouwen en 9% van de mannen aan gepest te worden op het werk. Geschat wordt dat er vanwege pesten jaarlijks vier miljoen extra verzuimdagen zijn. Juist in tijden dat pest-preventie nodig is, bezuinigen bedrijven hier vaak op.

Vormen van pesten kunnen zijn:

  • vervelende opmerkingen maken
  • grapjes maken ten koste van jou
  • beledigen, schelden
  • negeren of sociaal isoleren
  • openlijk terechtwijzen
  • gebaren maken
  • beschadigen van eigendommen
  • digitaal pesten (pesten via bijvoorbeeld e-mail, chat, facebook en andere digitale hulpmiddelen).

Wat zijn de gevolgen van het pesten op het werk?

Als je gepest wordt op het werk, kun je daar allerlei lichamelijke en psychische klachten door ontwikkelen. Mensen die gepest worden op het werk gebruiken vaker antidepressiva en/of slaap- en kalmeringsmiddelen. Uit een recent onderzoek bleek echter dat mensen die alleen maar getuige waren van het pesten even vaak antidepressiva en andere slaap- en kalmeringsmiddelen voorgeschreven krijgen. Pesten gaat niet alleen ten koste van de werksfeer. Je kunt ook lichamelijke klachten krijgen, zoals hoofdpijn, darmklachten en slaapproblemen.

Iemand die voor langere tijd wordt gepest, kan last krijgen van het Post Traumatisch Stress Syndroom. Symptomen hiervan zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies en vermijdingsgedrag.

Wat moet mijn werkgever daar tegen doen?

Jouw werkgever moet in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aangeven wat hij doet om pesten te voorkomen en te bestrijden. Je hebt, als werknemer, het recht om de RI&E in te zien.

Maatregelen werkgever tegen pesten

Een werkgever kan binnen het bedrijf een vertrouwenspersoon aanstellen. Ook kan hij een klachtenprocedure opstellen. Als werknemer weet u dan waar u terecht kunt met een klacht over pesten.

 

Voorlichting over pesten

Uw werkgever is verplicht om u voorlichting te geven over pesten en welke maatregelen er tegen worden genomen. Hij kan het onderwerp bijvoorbeeld bespreken in een werkoverleg of via een artikel in een personeelsblad. Uw werkgever moet de voorlichting aantoonbaar uitvoeren.

Wat kun je doen als je wordt gepest:

Als je slachtoffer bent van pesten door collega’s of jouw leidinggevende, is het belangrijk aan te geven dat je het pestgedrag niet accepteert. Je kunt erover praten met een collega of leidinggevende die je vertrouwt. Ook kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als binnen jouw bedrijf geen vertrouwenspersoon is, kun je naar een arbodienst gaan.

Als een collega wordt gepest op het werk

Als je merkt dat een collega wordt gepest, kun je het beste de dader aanspreken op zijn/ haar gedrag. Hiermee steun je het slachtoffer. Vaak stopt het pesten als veel mensen de dader duidelijk maken dat zijn/ haar gedrag niet op prijs wordt gesteld.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met een bedrijfsmaatschappelijk werker. Er wordt dan, samen met jou, gezocht naar een oplossing.

 

 

 

Comments are closed.